Demi Gods and Semi Devils 2003

From Wuxia Edge Wiki
Jump to: navigation, search

Contents

Series Information

Demi Gods and Semi Devils

Name: Demi Gods and Semi Devils
Chinese Name: 天龙八部 (天龍八部)
Other Names: Tian Long Ba Bu, The Demi-Gods and Semi-Devils, Heaven Dragon, The Eighth Episode
Year: 2003
Country: Mainland China
Producer: Zhang Ji Zhong
Music: Zhao Jiping
Main Actors: Hu Jun, Jimmy Lin, Gao Hu, Crystal Liu, Liu Tao, Chen Hao (陈好)
Broadcast network: CCTV
Episode Number: 40
Genre: Wuxia, Fantasy, Adventure
Film Locations: Dongyang City, Zhejiang Province; Yongkang
Original Author: Jin Yong

Synopsis

Tian Long Ba Bu is an adaption of a Jin Yong novel of the same name. The epic centers around the Beggar Leader Qiao Feng, the Dali Prince Duan Yu and the Shaolin Monk Xu Zhu. Each of their stories are interweaved throughout the show and finally clash and join at the climax of the story.

Qiao Feng's story is his quest to find his real identity and the mystery surrounding an event that occured 30 years prior that left him as an orphan. Duan Yu's story covers his meetings with many of his half sisters that he did not know he had (thanks to his adventurous dad during his young days) and the battle with Duan Yuan Qing as the rightful ruler of Dali. Xu Zhu is a lowly Shaolin Monk who gets caught in the middle of an internal struggle of the Care Free Sect, one of the most powerful and secretative sects around. Their stories take place during the Northern Song Dynasty and across warring kingdoms of Song, Liao, Dali, and Western Xia.

Cast and Production Credits

The Cast

Character Actor Voice Actor
Xiao Feng/Qiao Feng 萧峰 Hu Jun 胡军 (Himself)
Duan Yu 段誉 Jimmy Lin 林志颖 Tian Bo 田波
Xu Zhu 虚竹 Gao Hu 高虎 Zhang Zhen 张震
Wang Yuyan 王语嫣 Crystal Liu 刘亦菲 Xue Bai 薛白
A Zhu 阿朱 Liu Tao 刘涛 Ma Haiyan 马海燕
A Zi 阿紫 Chen Hao (陈好) 陈好 Xu Xiaoqing 徐晓青
Mu Wanqing 木婉清 Jiang Xin 蒋欣 Jin Yan 金雁
Zhong Ling 钟灵 Yang Rui 杨蕊 Ji Yuan 纪元
Duanzheng Chun 段正淳 Tang Zhenzong 汤镇宗 Li Lihong 李立宏
Dao Baifeng 刀白凤 Gao Yuan 高远 Hu Qianqian 扈茜茜
Ruan Xingzhu 阮星竹 Li Yongyong 李勇勇 Hu Qianqian 扈茜茜
Qin Hongmian 秦红棉 Diana Pang 彭丹 Li Taoli 李桃李
Kang Min 康敏/Madame Ma Christy Chung 钟丽缇 Li Taoli 李桃李
Gan Baobao 甘宝宝 Ruan Danning 阮丹宁 Xu Xiaoqing 徐晓青
Madame Wang 王夫人 Wang Liyao 王璐瑶 Xu Xiaoqing 徐晓青
Murong Fu 慕容复 Xiu Qing 修庆 Lu Kui 陆揆
Mei Jian 梅剑 Zhou Bingqing 周冰清 Xue Bai 薛白
Zhu Jian 竹剑 Zhou Yujie 周玉洁 Xu Xiaoqing 徐晓青
Meng Gu 梦姑 Wang Haizhen 王海珍 Hu Qianqian 扈茜茜
Zhu Danchen 朱丹臣 Renze Wei 任泽巍 Gu Feng 谷峰
Ye Er'niang 叶二娘 Shi Lan 石兰 Hu Qianqian 扈茜茜
Feng Bo'e 风波恶 Xiu Ge 修革 (Unknown)
Chu Wanli 褚万里 Zhang Hengping 张衡平 Xuan Xiaoming 宣晓鸣
Yue Laosan Li Yu 李彧 (Unknown)

Production Credits

  • Chief producers: Zhang Ji Zhong, Zhou Li, Wang Peng Ju
  • Producers: Yao Xiaodong, Chi Chenxi, Guo Gang
  • Screenwriters: Chen Yixing, Dai Mingyu, Sun Duo, Bai Yicong
  • Directors: Yu Min, Ju Jueliang, Zhou Xiaowen
  • Action directors: Zhao Jian, Sun Mengfei

Main Songs

External Links

Personal tools