Heavenly Sword and Dragon Saber 2009

From Wuxia Edge Wiki
Jump to: navigation, search

Contents

Series Information

Heaven Sword and Dragon Saber
Heaven Sword and Dragon Saber

Name: Heavenly Sword and Dragon Saber
Chinese Name: 倚天屠龙记
Other Names: Heaven Sword and Dragon Sabre, Dragon Sabre Yitian, Yi Tian Tu Long Ji
Year: 2009
Production Company: Beijing CIWEN FILM Distribution CO.,LTD
Country: Mainland China
Director: Yu Min
Producer: Zhang Ji Zhong
Screenwriter: Liu Yi
Main Actors: Deng Chao, Ady An, Liu Jing, He Zhuoyan, Zhang Meng
Release Date: 2009-11-02
Episode Number: 40
Genre: Wuxia, Romance
Related Series: Legend of the Condor Heroes (prequel), Return of the Condor Heroes (prequel)
Original Author: Jin Yong

Synopsis

Set in 14th century China, in chaotic times. The Mongolians plan to invade China and the whole martial arts world fights with each other. Over one thing, the Heavenly Sword and the Dragon Saber. Rumored to give its owner the power to rule the rule the world. In the great chaos, the heavenly sword falls into the hands of the Emei sect leader, abbes Miejue.

The Dragon Saber ends up with the Heavenly Eagle cult but gets stolen by the red haired king, Xie Xun. While trying to protect the sword, Zhang Cuishan, from Wudang Sect and Yin Susu from the Heavenly Eagle Cult get captured by the red haired king. Xie Xun smuggles them on a boat and sets off to an island. However, they get shipwrecked ont he way and luckily survived, but were stranded on an northern island. They live in isolation for many years and Zhang Cuishan and Yin Susu decided get married and not long after, they had a child, Zhang Wuji.

After ten years of living on the island they find a way to leave the island, but Xie Xun doesn’t join them. Instead, he sends them off rapidly and stays behind with the sword. When they return to Wudang sect, a tragedy unfolds. All the major sects demand Zhang Cuishan and Yin Sun to tell where Xie Xun is hidden. They refuse to tell them, and die. Zhang Wuji is left on his own and his chances of survival seem small, he was poisoned earlier but doesn’t give up and goes in search for a cure and by a series of coincidences he finds the Nine Yang Manual.

Once he mastered the skills in it, he returned to the martial arts world, taking on a new identity and earning the respect of every sect because of his skills and courage. A lot of girls take a care for him also, Yin Li, who cured his broken legs, Xiaozhao, a Chinese-Persian servant, Zhou Zhiruo, a childhood friend and Zhao Min, a Mongol princess. They all love him, but can he really trust them? And will he succeed in removing the ruling Mongolian Yuan Dynasty from China and returning the power to the Chinese people?

Cast and Production Credits

The Cast

Character Actor Voice Actor
Zhang Wuji 张无忌 Deng Chao 邓超 Deng Chao 邓超
Zhao Min 赵敏 Ady An 安以轩 Ji Guanlin 季冠霖
Zhou Zhiruo 周芷若 Liu Jing 刘竞 Ji Guanlin 季冠霖
Xiao Zhao 小昭 He Zhuoyan 何琢言 Ji Yuan 纪元
Yin Li 殷离/Zhu'er Zhang Meng 张檬 Chen Qian 陈倩
Cheng Kun 成昆 Tan Feiling 谭非翎 Qike Jian 齐克建
Xie Xun 谢逊 Zang Jinsheng 臧金生 Zhao Shiliang 招世亮
Abbess Miejue 灭绝师太 Wang Jinghua 王菁华 Deng Xiaoou 邓小鸥
Dai Qisi 黛绮丝 Ma Ling 马羚 Xu Ying 许盈
Zhang Sanfeng 张三丰 Yu Chenghui 于承惠 Qi Kejian 齐克建
Yin Susu 殷素素 Wang Yuanke 王媛可 Li Shirong 李世荣
Ji Xiaofu 纪晓芙 He Jiayi 何佳怡 Liang Shaoxia 梁少霞
Zhang Cuishan 张翠山 Zhang Zhiyao 张智尧 Di Yaohui 翟耀辉
Yang Xiao 杨逍 Wu Xiaodong 吴晓东 Chen Tingxuan 陈廷轩
Fan Yao 范遥 Hu Dong 胡东 Zhu Zicong 朱子聪
Yang Buhui 杨不悔 Lu Chen 路晨 Chen Qian 陈倩
Yin Tianzheng 殷天正 Chen Zhihui 陈之辉 Lu Jianyi 陆建艺
Wei Yixiao 韦一笑 Yang Jun 杨俊 Lei Ting 雷霆
Zhou Dian 周颠 Yang Niansheng 杨念生 Gu Minghua 古明华
Yellow Robe Lady 黄衫女子 Liu Shi Shi 刘诗诗 Deng Xiaoou 邓小鸥
Song Qingshu 宋青书 Li Tai 李泰 Wu Lingyun 吴凌云
Yin Liting 殷梨亭 Wang Jiusheng 王九胜 Zhang Jinjiang 张锦江
Peng Yingyu 彭莹玉 Hou Yueqiu 侯越秋 Zhao Shiliang 招世亮
Shuo Bude 说不得 Zhou Gang 周刚 Chen Zhuozhi 陈卓智
Iron Crowned Taoist 铁冠道人 Su Mao 苏茂 Feng Jintang 冯锦堂
Leng Qian 冷谦 Zhang Yuzhou 张宇宙 (Unknown)
Song Yuanqiao 宋远桥 Chen Jiming 陈继铭 Chen Yongxin
Zhang Songxi 张松溪 Guo Jun 郭军 Liu Zhaowen 刘昭文
Yulian Zhou 俞莲舟 Wang Jianguo 王建国 Xuan Xiaoming 宣晓鸣
Mo Shenggu 莫声谷 Wang Zhigang 王志刚 Wu Bomin 伍博民
Ding Minjun 丁敏君 Li Shun 李舜 Li Shirong 李世荣
He Biweng 鹤笔翁 Han Dong 韩东 Lin Baoquan 林保全
Lu Zhangke 鹿杖客 Bai Junjie 白俊杰 Lin Guoxiong 林国雄
Chen Youliang 陈友谅 Zhou Xiaobin 周晓滨 Xiao Huiyong 萧徽勇
Ruyang Wang 汝阳王 Tu Men 涂们 Liang Zhida 梁志达
Bei Jinyi 贝锦仪 Li Aiqin 李爱琴 Ceng Xiuqing 曾秀清
Xu Da 徐达 Liu Qiang 刘强 Liu Zhaowen 刘昭文
Chang Yuchun 常遇春 Qiao Yu 乔宇 Huang Rongzhang 黄荣璋
Han Liner 韩林儿 Rocky Hou 侯京健 Li Zhilin 李致林
Wang Nangu 王难姑 Gao Baobao 高宝宝 Liu Huiyun 刘惠云

Production Credits

  • Creators: Wang Zhongjun, Pu Shulin
  • Producer: Zhang Ji Zhong
  • Directors: Yu Min
  • Studio Manager: Wang Zhonglei, Julia Li, Zhou Li, Wan Ke, Li Xiaofeng, Ren Zhonglun

Main Songs

External Links

Personal tools