Liang Yusheng

From Wuxia Edge Wiki
Jump to: navigation, search
Liang Yusheng
Liang Yusheng

Contents

Profile and Information

Name: Chen Wentong 陈文统
Alternative Names: Liang Yusheng 梁羽生 (Pen-Name)
Date of birth: 5 April 1926
Date of death: 22 January 2009
Place of birth: Mengshan, Guangxi, China
Profession: Novelist

Major Works

Song Dynasty

Tang Dynasty

 • Wulin Tianjiao (武林天驕), pub. 1978-1982.
 • Feifeng Qianlong (飛鳳潛龍), pub. 1966.
 • Kuangxia Tianjiao Monü (狂俠·天驕·魔女), pub. 1964-1968.
 • Hanhai Xiongfeng (瀚海雄風), pub. 1968-1970.
 • Mingdi Fengyun Lu (鳴鏑風雲錄), pub. 1968-1972.
 • Fengyun Leidian (風雲雷電), pub. 1970-1972.

Ming Dynasty

 • Huanjian Qiqing Lu (還劍奇情錄), pub. 1959-1960.
 • Pingzong Xiaying Lu (萍蹤俠影錄), pub. 1959-1960.
 • Sanhua Nüxia (散花女俠), pub. 1960-1961.
 • Lianjian Fengyun Lu (聯劍風雲錄), pub. 1961-1962.
 • Wulin Sanjue (武林三絕), pub. 1972-1976.
 • Guangling Jian (廣陵劍), pub. 1972-1976.
 • Wudang Yijian (武當一劍), pub. 1980-1983.
 • Baifa Monü Zhuan (白髮魔女傳), pub. 1957-1958.

Qing Dynasty

 • Saiwai Qixia Zhuan (塞外奇俠傳), pub. 1956-1957.
 • Qijian Xia Tianshan (七劍下天山), pub. 1956-1957.
 • Jianghu San Nüxia (江湖三女俠), pub. 1957-1958.
 • Bingpo Hanguang Jian (冰魄寒光劍), pub. 1962.
 • Bingchuan Tiannü Zhuan (冰川天女傳), pub. 1959-1960.
 • Yunhai Yugong Yuan (雲海玉弓緣), pub. 1961-1963.
 • Binghe Xijian Lu (冰河洗劍錄), pub. 1963-1965.
 • Fenglei Zhen Jiuzhou (風雷震九州), pub. 1965-1967.
 • Xiagu Danxin (俠骨丹心), pub. 1967-1969.
 • Youjian Jianghu (遊劍江湖), pub. 1969-1972.
 • Muye Liuxing (牧野流星), pub. 1972-1975.
 • Tanzhi Jinglei (彈指驚雷), pub. 1977-1981.
 • Juesai Chuanfeng Lu (絕塞傳烽錄), pub. 1975-1978.
 • Jianwang Chensi (劍網塵絲), pub. 1976-1980.
 • Huanjian Lingqi (幻劍靈旗), pub. 1980-1981.
 • Caomang Longshe Zhuan (草莽龍蛇傳), pub. 1954-1955.
 • Longhu Dou Jinghua (龍虎鬥京華), pub. 1954.

External Links

Personal tools