The Great Revival

From Wuxia Edge Wiki
Jump to: navigation, search

Contents

Series Information

The Great Revival

Name: The Great Revival
Chinese Name: 卧薪尝胆
Other Names: Wo Xin Chang Dan
Year: 2007
Production Company: China International Television Corporation
Country: Mainland China
Director: Hou Yong
Screenwriter: Lisen Xiang
Main Actors: Chen Daoming, Hu Jun, Zuo Xiaoqing, Ady An, Jia Yiping, Wang Bing, Ding Yongdai
Broadcast network: CCTV-8
Broadcast period: 2007-Jan-10 to 2007-Jan-24
Release Date: 2005-01-24
Episode Number: 41
Genre: Historical, War
Similar Series: The Stories of Han Dynasty, Three Kingdoms

Synopsis

This takes place during the turbulent Spring and Autumn Period and tells the well-known story of the downfall and revival of Gou Jian, King of Yue. After his defeat, Gou Jian was captured and enslaved by King Fu Chai of Wu. Faking submission and loyalty while secretly planning revenge during his imprisonment, Gou Jian is eventually allowed to return to his native Yue. Upon his return to rule, Gou Jian strengthens the kingdom with the help of talented advisors and politicians like Fan Li and Wen Zhong while weakening Wu internally through bribery and strategic diplomatic dealings. "Wo Xin Chang Dan" is a phrase coined to depict Gou Jian's perseverance and self-imposed hardships designed to constantly remind himself of the humiliations he withstood while serving Wu. -- Lady Zhuge

Cast and Production Credits

The Cast

Character Actor
Gou Jian 勾践 Chen Daoming 陈道明
Fucha 夫差 Hu Jun 胡军
Ya Yu 雅鱼 Zuo Xiaoqing 左小青
Fan Li 范蠡 Jia Yiping 贾一平
Xishi 西施 Ady An 安以轩
Wuzi Xu 伍子胥 Wang Bing 王冰
Bo Pi 伯嚭 Ding Yongdai 丁勇岱
Wen Zhong 文种 Zheng Tianyong 郑天庸
He Lv 阖闾 Yang Zaibai 杨在葆
Shi Mai 石买 Gezhi Jun 戈治均
Ye Yong 曳庸 Bai Dezhang 白德彰
Ling Gufu 灵姑浮 Chen Zhihui 陈之辉
Yun Chang 允常 Ma Jingwu 马精武
Fu Tong 扶同 Sun Min 孙敏
Wangsun Luo 王孙洛 Zhao Shengsheng 赵胜胜
Gongsun Xiong 公孙雄 Zhang Chenghao 张承好
Wangzi Lei 王子累 Hong Yuzhou 洪宇宙
Ku Cheng 苦成 Sun Bin 孙斌
Zhu Jiying 诸稽郢 Gaotian Hao 高田昊
Yan Ying 岩鹰 Lu Yong 卢勇
Hao Jin 皓进 Su Ying 苏赢
Tang Li 棠丽 Shi Lan 石兰
Hei Yi 黑翼 Yu Yang 于洋
Ji Wan 季菀 Xi Yuli 席与立
Yan Luo 鸢萝 Lu Guanting 鲁冠廷
Mobu Xie 莫不邪 Liu Jialiang 刘家良
Jiezi Bao 介子豹 Wuke Gang 吴克刚
Deng Dan 郑旦 Zhao Zihui 赵子惠
Yan Zhu 掩烛 Yang Xiaodan 杨晓丹
Xin Tian 辛田 Zhang Ge 张歌
Guan Sheng 管胜 Ma Yong 马勇
Taizi Bo 太子波 Zhao Yaodong 赵耀东
Xu An 胥犴 Rong Kuan 容宽
Ji Hui 稽会 Shi Lei 史磊
Gongzi You 公子友 Xue Haowen 薛晧文
Wangzi Jiu 王子纠 Ceng Hui 曾辉
Jin Shi 晋使 Ma Jie 马捷
Jia Yang 嘉羊 Wang Pei 王裴
Si Nong 司农 Liu He 刘鹤
Fucha Shichen 夫差侍臣 Zhao Jian 赵健
Yu Yi与夷 Shi Lei 史磊
Wangzi Bao 王子暴 Cao Huabo 曹华波
Jiu Bao 酒保 Tian Hao 田昊
Xin Buyi 辛不疑 Lu Shijie 卢世杰
Guan Jia 管家 Miao Hongsen 苗洪森
Jin Xiang 晋相 Yu Tongyun 于彤云

Production Credits

  • Screenwriter: Li Senxiang
  • Producers: Gao Jianmin, Dong Chaohui, Zhou Li, Yu Shengli, Yu Kangchun, Mu Xiaoguang, Zhang Hua, Li Zhao, Wei Yuehan
  • Director: Hou Yong
  • Music: Zhou Zhi Yong

Main Songs

External links

Personal tools