The Stories of Han Dynasty

From Wuxia Edge Wiki
Jump to: navigation, search

Contents

Series Information

Title Cover

Name: The Stories of Han Dynasty
Chinese Name: 楚汉风云 (楚漢風雲)
Other Names: Chu Han Feng Yun, 楚漢風流, Chu Han Feng Liu (HK), The Story Of Han Dynasty
Year: 2005
Production Company: Shanghai Sanjiu Media Co.,Ltd
Country: Mainland China
Director: Wei Hantao
Main Actors: Jacqueline Wu, Kristy Yang, Shen Aojun, Hu Jun, Xiao Rongsheng, Wang Gang
Broadcast network: CCTV
Broadcast period: 2007-Jan-10 to 2007-Jan-24
Episodes: 50 (21 stories)
Genre: Historical, War
Similar Series: The Great Revival, Three Kingdoms, The Young Warriors, Qin's Moon
Cantonese opening theme song: The Stories of Han Dynasty (楚漢風流) by Johnny Yip

Synopsis

The Rise and Fall of Xiang Yu, Liu Bang, Han Xin etc. (Chu-Han Connection)


Cast and Production Credits

The Cast

Character Actor
Lv Zhi 吕雉 Jacqueline Wu 吴倩莲
Concubine Yu 虞姬 Kristy Yang 杨恭如
Ms. Cao 曹姬 Shen Aojun 沈傲君
Xiang Yu 项羽 Hu Jun 胡军
Liu Bang 刘邦 Xiao Rongsheng 肖荣生
Zhao Gao 赵高 Wang Gang 王刚
Li Si 李斯 Li Liqun 李立群
Han Xin 韩信 Wu Yue 吴樾
Zhang Liang 张良 Shen Baoping 沈保平
Xiao He 萧何 Yang Guang 阳光
Fan Kuai 樊哙 Zhang Nan 张楠
Chen Ping 陈平 Fu Bin 付斌
Qin Shi Huang 秦始皇 Lei Ming 雷明
Xiang Zhuang 项庄 Guo Jun 郭军
Xiang Liang 项梁 Wang Yi 王奕
Long Jv 龙且 Han Dong 韩东

Production Credits

Director: Wei Handao (卫翰韬)

Trivia

The series was remade into a movie called Da Hanfeng

External Links

Personal tools