Unruly Qiao

From Wuxia Edge Wiki
Jump to: navigation, search

Contents

Series Information

Unruly Qiao

Name: Unruly Qiao
Chinese Name: 刁蛮俏御医
Other Names: Diao Man Qiao Yu Yi, Unruly Qiao Physician, 皇家娇医, Huang Jia Jiao Yi
Year: 2010
Production Company: Shanghai New Culture Media Group Co., Ltd
Country: Mainland China
Main Actors: Jang Nara, TAE, Gao Hao, Guo Zhenni, He Saifei, Li Jingjing
Broadcast period: 2011
Related series: The Mischievous Princess
Episode Number: 38
Genre: Romance, comedy
Filming Location: Hengdian World Studios in Zheijang.

Synopsis

A humorous story of a sassy young girl He Tianxin who dresses up as a boy and wants to be a doctor. Tianxin meets Emperor Zhu Li and Zhang Zhesan who they later become friends. Little by little both the Emperor and Zhesan have fallen love with Tianxin, creating a funny yet troubling love triangle.

Cast and Production Credits

The Cast

Character Actor Voice Actor
He Tianxin 何天心 Jang Nara 张娜拉 Feng Junhua 冯骏骅
Tianxin 天心 (Young) Xu Yuhan 徐钰涵 (Unknown)
Emperor Zhu Li 朱历皇上 TAE Xie Tiantian 谢添天
Zhang Zhesan 张哲三 Gao Hao 高昊 (Unknown)
Mo Yirou 莫苡柔 Guo Zhenni 郭珍霓 Zhang Anqi 张安琪
Empres Dowager 太后 He Saifei 何赛飞 Feng Junhua 冯骏骅
He Meili 何美丽 (Tianxin's Mother) Li Jingjing 李菁菁 Wu Xiangtong 武向彤
Li Baochuan 李保川 Hai Bo 海波 (Unknown)
Zhao Fusong 赵甫嵩 Wang Gang 王岗 (Unknown)
Zhao Xiangning 赵湘凝 Cai Die 蔡蝶 Hong Haitian 洪海天
Leng Quan/Royal physician 冷泉 Wang Dao 王道 (Unknown)
Li Yunying 李云莺 Wang Zi 王子 (Unknown)
Ming Jing 茗菁 Zheng Zaijuan 郑在娟 (Unknown)

Production Credits

  • Creators: Yang Zhenhua, Ma Zhenhai
  • Producer: Bian Xiaojun, Zhang Huiling
  • Directors: Pu Tengjin, Zu Quan
  • Screenwriters: Hu Ningyuan, Fu Kailing, Zi Yinwei

External links

Personal tools