Water Margin 1998

From Wuxia Edge Wiki
(Redirected from Water Margin 1997)
Jump to: navigation, search

Contents

Series Information

Water Margin
Water Margin

Name: Water Margin
Chinese Name: 水浒传
Other Names: Strange Water Margin, Outlaws of the Marsh, All Men are Brothers, Shui Hu Zhuan
Year: 1978
Country: Mainland China
Director: Zhang Shaolin
Producer: Zhang Jizhong
Broadcast network: CCTV
Main Actors: Wei Zongwan, Zhou Yemang, Li Xuejian, Zhao Xiaorui, Wang Weiguo, Zang Jinsheng, Ning Xiaozhi
Release Date: 1998-01
Related TV series: Water Margin 2011, Water Margin 1983
Episode Number: 43
Genre: Historical, Wuxia
Original Author: Shi Nai'an, Luo Guangzhong

Synopsis

Attributed to Shi Nai'an and written in vernacular Chinese, the story, set in the Song Dynasty, tells of how a group of 108 outlaws gathered at Mount Liang (or Liangshan Marsh) to form a sizable army before they are eventually granted amnesty by the government and sent on campaigns to resist foreign invaders and suppress rebel forces. The novel was originally titled in Chinese Jianghu Haoke Zhuan (江湖豪客傳), and the title was sometimes extended to Zhongyi Shuihu Zhuan (忠義水滸傳). It has introduced to readers many of the most beloved literary characters in Chinese literature, such as Wu Song, Lin Chong and Lu Zhishen. (A description of the novel, but it fits for the series too)

Cast and Production Credits

The Cast

Character Actor Voice Actor
Song Jiang 宋江 Li Xuejian 李雪健 Zhao Shuren 赵述仁
Lu Junyi 卢俊义 Wang Weiguo 王卫国 (Unknown)
Wu Yong 吴用 Ning Xiaozhi 宁晓志 (Unknown)
Gongsun Sheng 公孙胜 Wang Yonggui 汪永贵 (Unknown)
Guan Sheng 关胜 Li Zhenqi 李振起 (Unknown)
Lin Chong 林冲 Zhou Yemang 周野芒 Zhou Yemang 周野芒
Qin Ming 秦明 Wang Wensheng 王文升 (Unknown)
Huyan Zhuo 呼延灼 Jia Shitou 贾石头 (Unknown)
Hua Rong 花荣 Xiu Qing 修庆 (Unknown)
Chai Jin 柴进 Zheng Qiang 郑强 (Unknown)
Zhu Tong 朱仝 Yang Zhengguang 杨增光 (Unknown)
Lu Zhishen 鲁智深 Zang Jinsheng 臧金生 Liu Runcheng 刘润成
Wu Song 武松 Ding Haifeng 丁海峰 Qu Jingguo 曲敬国
Yang Zhi 杨志 Dinai She 翟乃社 (Unknown)
Xu Ning 徐宁 Zhang Wei 张巍 (Unknown)
Suo Chao 索超 Zhang Hao 张浩 (Unknown)
Dai Zong 戴宗 Wang Jiming 王基明 (Unknown)
Liu Tang 刘唐 Taizu Hui 邰祖辉 Guo Zhengjian 郭政建
Li Kui 李逵 Zhao Xiaorui 赵小锐 Li Jianyi 李建义
Shi Jin 史进 Guo Jun 郭军 (Unknown)
Lei Heng 雷横 Guo Baisong 郭柏松 (Unknown)
Li Jun 李俊 Yang Baoguang 杨宝光 (Unknown)
Ruan Xiaoer 阮小二 Liu Weihua 刘卫华 (Unknown)
Zhang Heng 张横 Lan Gongying 兰恭英 (Unknown)
Ruan Xiaowu 阮小五 Zhang Hengping 张衡平 (Unknown)
Zhang Shun 张顺 Zhang Yakun 张亚坤 (Unknown)
Yuan Xiaoqi 阮小七 Li Dongguo 李冬果 (Unknown)
Yang Xiong 杨雄 Chen Zhihui 陈之辉 (Unknown)
Shi Xiu 石秀 Yang Fan 杨凡 (Unknown)
Jie Zhen 解珍 Kong Qingyuan 孔庆元 (Unknown)
Jie Bao 解宝 Han Fuli 韩福利 (Unknown)
Yan Qing 燕青 Wang Guanhui 王光辉 Qu Jingguo 曲敬国
Zhu Wu 朱武 You Liping 由利平 (Unknown)
Sun Li 孙立 Qi Jingbin 齐景斌 (Unknown)
Han Tao 韩滔 Zhen Liqiang 甄力强 (Unknown)
Peng Qi 彭玘 Wang Chunhui 王春辉 (Unknown)
Xiao Rang 萧让 You Liping 由利平 (Unknown)
Pei Xuan 裴宣 Li Wencheng 李文成 (Unknown)
Yan Shun 燕顺 Yang Lin 杨林 (Unknown)
Andao Quan 安道全 Xing Feng 邢枫 (Unknown)
Wang Ying 王英 Xu Jingyi 许敬义 (Unknown)
Hu Sanniang 扈三娘 Zheng Shuang 郑爽 (Unknown)
Tong Wei 童威 Zhu Xiaochun 朱晓春 (Unknown)
Tong Meng 童猛 Wang Zhongwei 王中伟 (Unknown)
Zheng Tianshou 郑天寿 Liu Liwei 刘立伟 (Unknown)
Song Qing 宋清 Li Baojun 李宝军 (Unknown)
Le He 乐和 Qu Liping 由利平 (Unknown)
Cao Zheng 曹正 Zhao Chunming 赵春明 (Unknown)
Song Wan 宋万 Hulong Yin 胡龙吟 (Unknown)
Du Qian 杜迁 Qianwei Dong 钱卫东 (Unknown)
Shi'en 施恩 Chang Yuping 常玉平 (Unknown)
Zhu Fu 朱富 Cheng Shihan 程逝寒 (Unknown)
Zhu Gui 朱贵 Zhang Lianzhong 张连仲 (Unknown)
Cai Fu 蔡福 Xingguo Zhou 邢国洲 (Unknown)
Cai Qing 蔡庆 Chen Changlong 陈长龙 (Unknown)
Jiao Ting 焦挺 Wei Feng 魏峰 (Unknown)
Sun Xin 孙新 Zhang Weiguo 张卫国 (Unknown)
Gu Dasao 顾大嫂 Zhang Xiuyan 张秀岩 (Unknown)
Zhang Qing 张青 Zhang Xin 张昕 (Unknown)
Sun Er'niang 孙二娘 Liang Li 梁丽 (Unknown)
Bai Sheng 白胜 Sun Mingyue 孙明月 (Unknown)
Shi Qian 时迁 Meng Gengcheng 孟耿成 (Unknown)

Production Credits

  • Screenwriter: Yang Zhengguang, Ran Ping, Ren Dahui, Mi Jiecheng
  • Producer: Yu Changhua, Chen Hanyuan, Liu Yiqin, Hu En
  • Assistant producer: Zhang Ji Zhong
  • Director: Zhang Shaolin, Lu Tao, Pan Yinlai, Kang Honglei, Guo Daqun
  • Action director: Zhao Jian
  • Music: Zhao Ji Ping
  • Cinematography: Yu Min

Main Songs

Trivia

One of the four chinese classics.
See also: Three Kingdoms, Romance of three Kingdoms 1993, Journey to the West 1986)
The series also featured action choreography by Yuen Woo-ping.

External links

Personal tools