Young Sherlock

From Wuxia Edge Wiki
Jump to: navigation, search

Contents

Series Information

Young Sherlock
Young Sherlock

Name: Young Sherlock
Chinese Name: 少年神探狄仁杰
Other Names: Shao Nian Shen Tan Di Ren Jie, Youth of Detective Dee
Year: 2013
Production Company: Huan Rui Century film and Television Media Co., Ltd
Country: Mainland China
Director: Lin Feng
Main Actors: Bosco Wong, Ruby Lin, Yuan Hong, Ma Tianyu, Qi Wei, Sun Xiao Xiao
Episode Number: 40
Genre: Mystery, Period

Synopsis

At the height of Tang dynasty, a young man named Di Renjie went to the capital to take an imperial examination. During the test, he stopped an assassination attempt against Empress Wu's life. Seeing his bravery and quick thinking, the empress ordered him to investigate the incident.

Cast and Production Credits

The Cast

Character Actor
Di Renjie 狄仁杰 Bosco Wong 黄宗泽
Li Wanqing 李婉清 Qi Wei 戚薇
Tong Mengyao 童梦瑶 Sun Xiao Xiao 孙骁骁
Wang Yuanfang 王元芳 Ma Tianyu 马天宇
Wu Zetian 武则天 Ruby Lin 林心如
Li Zhi 李治 Yuan Hong 袁弘
Chu Shangyuan 褚尚元 Li Jiahang 李佳航
Li Runnan 李润南 Zhang Rui 张睿
Wu Qianqian 吴芊芊 Sun Yaoqi 孙耀琦
Shen Ji 神姬 Re Yizha 热依扎
Du Jingqiu 杜静秋 Liang Youlin 梁又琳
Baifa Ren 白发人 Lili Qun 李立群
Erbao 二宝 Qiu Shuang 邱爽
Wang Youren 王佑仁 Shi Dasheng 施大生
Gongsun Wuji 长孙无忌 Liu Yi 刘义
Chu Suiliang 褚遂良 Liu Jun 刘军
Xu Zhaoyuan 徐昭媛 Li Wenwen 李雯雯

Production Credits

  • Director: Lin Feng
  • Screenwriter: Zhou Bingkun

External Links

Personal tools